نظر سنجی بازی والیبال ایران و آمریکا سه گزینه دارد

۱. برد ایران

۲. برد آمریکا

۳. برد-برد